A háziorvoslásról

Mit értünk háziorvosi ellátás alatt?

A háziorvosi, illetve a házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) ellátás olyan egészségügyi szolgáltatás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak. A háziorvosi ellátást a társadalombiztosítás szempontjából biztosítottnak tekinthető személyek, valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosult (a továbbiakban együtt: biztosított) személyek térítésmentesen vehetik igénybe. A biztosítottnak tekinthető személyek körét tételesen a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény határozza meg. A háziorvosi ellátás legfontosabb célja az, hogy személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújtson az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása érdekében.

A háziorvosi tevékenység törvényi szabályozása a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről jogszabály alapján történik.

A kötelező egészségbiztosítási rendszerben működő háziorvosi szolgálatok feladatai:

1 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint egészséges életmód segítését szolgáló tanácsadás, egészségi állapot folyamatos figyelemmel kísérése, a háziorvosi rendelőben, illetve az egészségi állapot által indokolt esetben a beteg otthonában történő vizsgálat, gyógykezelés, ide értve az elsősegély keretében szükséges gyógyszer és kötszer biztosítását is,

- krónikus betegek gondozása, életvezetési tanácsadás, a beteg vagy gondozója által használt gyógykezeléshez szükséges diagnosztikus és terápiás eszközök használatának betanítása,
- keresőképesség elbírálása, tb. ellátásra vagy szociális juttatásra jogosultságot megalapozó szakvélemény adása,
- a beteg otthonában történő szakorvosi vizsgálat kezdeményezése, szakápolás elrendelése, járó és fekvőbeteg szakellátásra utalás,
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelése,

 2. a háziorvosi tevékenységet alapvetően meghatározó 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerint

- a gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, illetve gyógykezelésre utalása, ügyeleti ellátásban részvétel, indokolt esetben a beteg otthonában történő ellátása,

Gyógyító-megelőző alapellátást meghaladó feladatai közé tartozik:

- a terhesgondozásban való közreműködés,
- az egészségnevelésben/egészségügyi felvilágosításban történő részvétel,
- életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése/közreműködés,
- kézi gyógyszertár kezelése,
- egyes orvosszakértői feladatok,
- halottvizsgálat,

Közegészségügyi-járványügyi feladatok:

- kötelező védőoltások, fertőző betegekkel (és arra gyanús személyekkel) kapcsolatos tevékenység, kórokozó-hordózókkal kapcsolatos tennivalók, ételmérgezések esetén szükséges intézkedések,

 3. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján a dohányzásról történő leszokáshoz segítség adása

 4. a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet alapján

- a keresőképesség elbírálása és igazolása,

 5. a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet és a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet szerint

- a támogatáshoz szükséges súlyos fogyatékosság megállapításához szükséges beutaló és igazolás

 6. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet alapján

- utazási költségtérítés utalvány kiállítása és tájékoztatás a használatáról

 7. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szerint

- ápolási díj kérelemhez szakvélemény az állandó és tartós gondozás szükségességéről,
- közgyógyellátott havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletének igazolása,

 8. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján

- az ellátás igénybevételére irányuló kérelem egészségi állapotra vonatkozó adatainak kitöltése,

 9. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerint

- az ellátott diétás étkezésére javaslat adása,

 10. a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet szerint

- az ellátást igénylő egészségi állapotának igazolása,

 11. a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (X1.15.) NM rendelet alapján

- az orvosi alkalmasság I. fokon történő elbírálása,

 12. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet szerint

- az egészségi alkalmasság I. fokon történő elbírálása,

 13. a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet alapján

- kiemelt figyelmet fordít a várandós anamnézisére, ami alapján a feladatkörébe tartozó, indokolt vizsgálatokat elvégzi
- a várandósgondozási könyvben kitölti a vonatkozó szakmai irányelvben foglaltak szerint a rizikó megítéléséhez szükséges, rá vonatkozó részt
- szükség esetén a várandóst a rizikó-besorolás felülvizsgálatának javaslatával a szülész-nőgyógyász szakorvoshoz irányítja és a javaslatot a várandósgondozási könyvben rögzíti
- a várandósgondozási könyv részét képező beutaló kitöltésével a várandóst az ott meghatározott vizsgálatokra beutalja
- a várandóst az egészségi állapotának megfelelően további szakorvosi vizsgálatokra utalja
- az általa végzett vizsgálatok eredményeit és az elrendelt vizsgálatokat rögzíti a várandósgondozási könyvben

 14. a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendelet szerint

- figyelemfelhívás az adott korcsoport számára ajánlott szűrővizsgálatok elvégeztetésére,
- valamennyi a rendeletben más egészségügyi szolgáltatóhoz nem utalt szűrővizsgálat elvégzése, illetve egyes vizsgálatokban való közreműködés,

 15. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján

- kiskorú házasságkötéséhez igazolás a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettségről, örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasság igazolása, gyermek gondozásba való kihelyezéséhez a gyermek egészségi állapotáról, személyiségéről szakvélemény adása,

 16. a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet szerint

- szabadidős sportolók alkalmassági vizsgálata

 17. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet szerint

- a közösségi szálláson kívül lakó befogadott személy háziorvosi ellátása,

 18. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján

- a befogadó állomáson kívül tartózkodó menekülti státusz elismerését kérő személy háziorvosi ellátása

 19. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján

- bölcsődei elhelyezéshez igazolása gyermek egészségi állapotáról, saját lakásban működtetett családi napközit működtető személy (és együtt élő családtagjai) egészségi állapotáról igazolás, nevelőszűlőnek jelentkező személy (és együtt élő családtagjai) egészségi állapotának vizsgálata
- örökbefogadni szándékozó személy egészségi alkalmasságának igazolása

 20. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 244.) NM rendelet szerint

- személyi higiénés alkalmasság vizsgálata
- alkalmatlanság esetén tevékenységtől eltiltás kezdeményezése

 21. a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet szerint

- a személyi higiénés alkalmasság vizsgálata során döntés a kötelező HIV szűrés szükségességéről,

 22. a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet szerint

- az alkalmassági vizsgálathoz a korábbi egészségi állapotra vonatkozó egészségügyi dokumentáció összeállítása,

 23. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerv- és szövetátültetésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet alapján

- tiltakozó nyilatkozat megtételében, illetve visszavonásában történő közreműködés, a tiltakozó nyilatkozatnak, illetve visszavonásának a transzplantációs nyilvántartás részére történő megküldése (ajánlott postai küldeményként).

Forrás: Házi Jogorvos

Copyright © 2014 drsooszoltan.hu. Minden jog fenntartva.

United Kingdom gambling site click here